Bisantynse wysies

Ek voeg nou die die sg. Bisantynse wysies in Griekse skrif by, na die Toon-aanduiding. Dit is modelwysies wat aandui volgens watter melodie ‘n bepaalde lied in Grieks gesing moet. Dit beteken egter nie dat die Afrikaanse vertaling volgens daardie melodie gesing kan word nie, want die wysies veronderstel ‘n bepaalde aantal sillabes per strofe met klemme op vasgestelde posisies.  Om die Afrikaanse teks so in te rig, sou noodwendig kwaai grammatikale verwringing behels en soms ekstra woorde.  Daar word eerder vir ‘n natuurlik-klinkende vertaling gekies, om begrip te bevorder. Nietemin voeg ek die Bisantynse wysies in, ingeval iemand daardie wysies ken en wil vasstel of dit daarvolgens gesing kan word. Meestal sal daar teleurstelling wees.

Griekse wysies bygevoeg

Deesdae voeg ek by die aanduidinge van die Tone (1-8) dikwels ook in hakies die name van die oorspronklike modelwysies in Grieks by. Dit beteken egter nie dat die vertalings op daardie wysies gesing kan word nie, omdat dit nie metries daarvoor aangepas is nie. Die name van die modelwysies beteken dus: sing op die wysie van…, maar wie dit wil probeer, sal eers die wysies moet leer en dan die woorde aanpas om by die wysie te pas, en dis geen geringe opdrag nie. Die liedere kan egter almal op die eenvoudige Russiese wysies gesing word, in die verskillende tone, omdat dit van resitatief gebruik maak.

Die Maandag van die Heilige Gees

Die Dienste vir die Maandag van die Heilige Gees, wat op Pinkstersondag volg, is nou beskikbaar in die Pentekostarion-skakel.  Die sg. Tweede Vesperdiens met Knielgebede word gewoonlik direk na die Pinkstersondagliturgie gedoen, nie teen skemer soos gewoonlik die geval met vesperdienste is nie. Dit is dus die Vesperdiens vir die Maandag van die Heilige Gees.  Lidmate sal wys wees indien hul kussinkies saamneem kerk toe vir die knieloefeninge.  In Griekeland is hierdie Maandag van die Heilige Gees nog ‘n vakansiedag, wat op die belang wat tradisioneel daaraan geheg is, dui.  Die liedere van die Mettediens en Goddelike Liturgie kom grootliks ooreen met die liedere van Pinkstersondag. Wat die Ortodokse Kerk oor die Heilige Gees glo, kom mooi daarin te voorskyn.

Die Uurgebede nou beskikbaar

Die gebede vir Eerste, Derde, Sesde en Negende Ure is nou by die skakel “Uurgebede” beskikbaar. Om dit volledig bruikbaar te maak, moet die Apolitikia en Kontakia vir elke dag nog beskikbaar gestel word, maar dit volg hopelik later. Tydens die Lydenstyd verander die vorm van die Uurgebede effens, en dit sal ook hopelik mettertyd beskikbaar gestel word. Die “Ure” verwys na die ure na sonsopkoms.

Die struktuur van die verskillende dienste

‘n Nuttige webwerf wat ‘n uiteensetting gee van die struktuur van die verskillende dienste, kan gevind word by: http://oca.org/liturgics/outlines.  Die webwerf gee die Russies-Ortodokse tradisie weer, wat in sommige opsigte meer volledig, of altans effe anders, as die Grieks-Ortodokse tradisie is. Kyk bv. na die artikel oor die verskillende tipes vesperdienste. Dit wys bv. dat die vesperdiens ideaalgesproke deur die 9de Uur voorafgegaan moet word, en indien nie, moet die Trisagion-gebede na die Openingsuitroep van die vesperdiens gebid word, voor die Openingspsalm.

Musieklesse om die 8 Tone te leer sing

By die webwerf http://oca.org/liturgics/learning-the-tones kan ‘n mens leer om die 8 Tone volgens die Russiese kerkmusiektradisie te sing, altans die Stigiertone. Daar is ook 8 Tone vir die Apolitikia, Kanons en Psalmverse wat die bepaalde webwerf nog van voorneme is om in die toekoms aan te  bied, so ons wag maar geduldig daarop. As ‘n Mens die Stigiertone onder die knie het, verteenwoordig dit al groot vordering. Die sg. Obikhod-tone is effe makliker as die alternatief (die sg. Kief-tone) maar lg. is effe meer melodieus. Beide word besonder mooi gesing tydens die lesse op bg. webwerf.