Groot Komplete

Die Groot Kompletediens is nou volledig vertaal en op die blad “Kompletedienste” geplaas. Dit word tydens die Groot Vastyd gebid.

Advertisements

Die Trisagion-gebede tydens die Paastydperk

Vanaf Paasfees tot net voor Pinksterfees word sekere van die sg. Openingsgebede van vele dienste nie gebid nie. Die gebed “O Hemelse Koning, Trooster, Gees van die Waarheid…” word nie gebid nie, maar word dit vervang met die Opstandingsapolitikion “Christus het opgestaan uit die dode. Deur sy dood het Hy die dood vertrap, en aan hulle in die grafte die lewe geskenk.” Die driemalige herhaling van “Heilige God, Heilige Magtige, Heilige Onterflike, ontferm U oor ons” wat net na “o Hemelse Koning,..” voorkom, word ook weggelaat en die leser gaan voort met “Eer aan die Vader…” ens. tot by die Onse Vader-gebed.

Indien die Trisagion-gebede, weliswaar nou sonder “O Hemelse Koning…”, verder in die diens weer voorkom, word “Heilige God. heilige Magtige, Heilige Onsterflike, ontferm oor ons” wel gebid, soos normaalweg.

Die Paasdiens

Tags

,

‘n Opgedateerde weergawe van die Paasdiens is pas op die Pasga/Paasfees blad aangebring. Die Paasdiens is ‘n kort diensie wat tydens Helderweek, d.w.s. die eerste week na Paassondag, in plaas van die Uurgebede en Komplete gebid word, en dus as oggend- en aandgebede aangewend kan word. Dis ‘n besonder aantreklike en vreugdevolle gebedsdiensie. Indien die gelowige die gebede selfs uit die hoof kan leer, sal dit ‘n verdere aanwins wees.

Liturgie van die Voorafgewyde Gawes

Die Goddelike Liturgie van die Voorafgewyde Gawes is nou in vertaalde vorm beskikbaar, by die blaaie “Liturgiedienste” en “Voorafgewyde Gawes”. Hierdie Liturgie word net tydens die Vastyd voor Pasga gevier, en is besonder stemmig van aard. ‘n Musiekweergawe word D.V. eersdaags ook geplaas. Kort uittreksels uit die diens kan op Youtube gesien word, onder die soekwoorde “Orthodox Liturgy of the Presanctified Gifts”. Veral in die Russiese tradisie is die musiek besonder mooi. Die Afrikaanse musiek weergawe van die diens volg die Russiese musiektradisie.

Boeteverse vir 2de Vesperdiens op Vergifnissondag

Die vier Boeteverse in elk van die Ag Tone is pas vertaal (32 altesaam dus) en op die Triodion I blad geplaas, vir gebruik in die 2de Vesperdiens op Vergifnissondag, d.w.s. op die Sondagaand. Die vier troparia in die heersende Toon van die Week moet telkens uitgelig en gebruik word. Die heersende Toon van die Week mag uiteraard van jaar na jaar verskil in daardie betrokke week. Dit sal telkens die dieselfde Toon wees as die van die oggend se Opstandingsapolitikion.

‘n Volledige Mettediens vir ‘n Heilige

Indien die leser wil sien hoe ‘n volledige Mettediens vir ‘n Heilige lyk, met al die nodige refreine tussen die troparia van die Kanon, kan Menaion Junie-blad geraaadpleeg word, waar die diens vir Mettediens vir die 29ste Junie pas geplaas is. Die juiste refreine vir verskillende kategoriee heiliges is ‘n ander saak, en so ‘n lys van refreine sal mettertyd, so die Here wil, geplaas word.

Soos die diens van 29 Junie hier geplaas word, is dit uiteraard hoe dit tydens ‘n weeksdag of op ‘n Saterdag gedoen sal word. Op ‘n Sondag sal die diens anders daaruit sien, omdat liedere wat die Opstanding herdenk dan ook moet bykom.

Die numerering van die Psalms

Die Ortodokse Kerk gebruik die Septuagint-vertaling vir die Ou Testament en daarom ook vir die Psalmboek. Naas verskille in die teksbetekenis, is daar ook verskille in die numerering waarvan die leser bewus moet wees.

Die leser sal agterkom dat die Psalmnommers vanaf Psalm 9 nie ooreenkom met die gewone Afrikaanse vertalings nie. In die Septuagint word Psalm 9 en 10 as een Psalm gelees, en gevolglik is alle ander psalmsnommers daarna een getal laer as die nommers van die Afrikaanse Psalmboek, sodat die bekende Psalm 51 bv. dan Psalm 50 word en Psalm 103 weer Psalm 102 word, ens. Omdat Psalm 147 (in die Afrikaanse teks) as twee Psalms gelees word in die Septuagint, het die Psalms van die Afrikaanse Psalmboek en die Septuagint vanaf Psalm 148 tot 150 weer dieselfde nommers.

In die aangehegte vertalings word die Septuagint se numerering gebruik. Die vertalers probeer sover moontlik die 1953 Afrikaanse vertaling eerbiedig, maar dit is uiteraard nie altyd moontlik nie.